Like ons op Facebook!

op maat gemaakte meubels

Een uniek meubelstuk compleet op maat gemaakt voor u, helemaal volgens uw wensen. Wij kunnen dit voor u realiseren.Onze meubelen zijn volledig afgestemd op uw specifieke wensen, van de kleur tot de vorm en afmetingen.

op maat gemaakte tafel

Een uniek meubelstuk compleet op maat gemaakt voor u, helemaal volgens uw wensen. Wij kunnen dit voor u realiseren.
Onze meubelen zijn volledig afgestemd op uw specifieke wensen, van de kleur tot de vorm en afmetingen.

op maat gemaakte kast

Een uniek meubelstuk compleet op maat gemaakt voor u, helemaal volgens uw wensen. Wij kunnen dit voor u realiseren.
Onze meubelen zijn volledig afgestemd op uw specifieke wensen, van de kleur tot de vorm en afmetingen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de eenmanszaak Meubelopmaatkopen gevestigd te Stiens, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 52280942.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Meubelopmaatkopen en op alle met Meubelopmaatkopen aangegane overeenkomsten.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Meubelopmaatkopen en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk door Meubelopmaatkopen en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offerte, totstandkoming van de opdracht

2.1 De offerte is gedurende 2 weken na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

2.2 Opdrachtgever zal de door Meubelopmaatkopen uitgebrachte offerte, inclusief de idee‘n en kennis van meubelopmaatkopen uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Dit geldt ook voor (voorstellen) tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de offerte en/of opdracht. Deze mag/mogen niet gebruikt worden voor een eventuele andere opdrachtnemer.

2.3 De opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de
werkzaamheden en materialen, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden
aangebracht.

2.4 De overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door Meubelopmaatkopen uitgebrachte offerte door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd en Meubelopmaatkopen het (indien overeengekomen) bedrag van vooruitbetaling heeft ontvangen.

Artikel 3 Prijs, Betaling

3.1 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.

3.2 Indien er in de offerte geen vaste prijs is opgenomen, dan staat tussen Meubelopmaatkopen en opdrachtgever vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven.

3.3 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan is dat een vrijblijvende schatting van de kosten.

3.4 Meubelopmaatkopen behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden indien dit van tevoren met de opdrachtgever is afgesproken.

3.5 Meubelopmaatkopen kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen indien dit van tevoren met de opdrachtgever afgesproken.

3.6a Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekening(en) van de in de opdrachtbevestiging genoemde valuta, zonder beroep op vermindering, opschorting of verrekening.

3.6b De opdrachtgever verplicht zich het volledige openstaande bedrag uiterlijk bij aflevering op bij het afhalen te betalen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

3.7 Meubelopmaatkopen is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten en na een redelijke termijn zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding de opdracht eenzijdig schriftelijk te be‘indigen, wanneer facturen en/of vooruitbetalingen niet, niet volledig, niet tijdig zijn voldaan.

3.8 Meubelopmaatkopen behoudt zich het recht voor de prijs na aanvaarding van de offerte in overleg te wijzigen, in het geval er sprake is van een wijziging van de prijzen van de te gebruiken en toe te leveren materialen dan wel er door onvoorziene omstandigheden meer uren moeten worden verricht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt Meubelopmaatkopen zich om bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

4.2 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht, indien deze redelijkerwijs voor risico van opdrachtgever komen dan wel hun oorzaak vinden in door Meubelopmaatkopen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties en/of informatie.

4.3 Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk
annuleert, is hij verplicht aan Meubelopmaatkopen alle reeds door Meubelopmaatkopen gemaakte kosten en uren te vergoeden. Daarnaast is Meubelopmaatkopen gerechtigd om een annuleringsfee van 5 ˆ 10 % van de offerteprijs te vragen.

4.4 Indien Meubelopmaatkopen niet zelf de resultaten van de werkzaamheden vervoert, maar hiervoor een transporteur inschakelt dan kunnen de daaraan verbonden kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4.5 Meubelopmaatkopen is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en zal de opdrachtgever hierover informeren.

4.6 Bij aflevering van het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden zal opdrachtgever voor akkoord voor de deugdelijkheid en de staat van het resultaat tekenen.

4.7 De door Meubelopmaatkopen opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de omschrijving van de bestelling duidelijk bij ons bekend is, en de opdrachtbevestiging ondertekend door Meubelopmaatkopen is ontvangen.

4.8 De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor voldoende ruime doorgang om het meubel vanaf de auto naar de plaats van bestemming te brengen. Bijvoorbeeld een te kleine deuropening, en te krappe bocht in een gang of ieder andere hindernis of obstakel is voor risico van de opdrachtgever. Hieruit voortvloeiende kosten zijn ook voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendom en rechten

5.1 Het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden wordt eigendom van opdrachtgever op het moment dat Meubelopmaatkopen alle verschuldigde bedragen voor de opdracht volledig heeft ontvangen.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meubelopmaatkopen is het opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

5.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan Meubelopmaatkopen.

5.4 De opdrachtgever verklaart naar beste weten bij het geven van de opdracht geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Meubelopmaatkopen voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Meubelopmaatkopen is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Meubelopmaatkopen toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

6.2 Voor schade die opdrachtgever lijdt bij gebruik of toepassing van het resultaat van de
werkzaamheden van Meubelopmaatkopen, is Meubelopmaatkopen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Meubelopmaatkopen.

6.3 Meubelopmaatkopen is niet aansprakelijk voor alle aanspraken van derde(n) van door deze derde(n) geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Meubelopmaatkopen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Meubelopmaatkopen.

6.4 Meubelopmaatkopen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Meubelopmaatkopen toegeleverde materialen dan wel het niet volledig, niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de toeleverancier.

6.5 Meubelopmaatkopen is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ongeoorloofd gebruik van het resultaat door opdrachtgever en/of derden noch voor het buitensporig blootstellen aan hitte, droogte of vocht.

6.6 Meubelopmaatkopen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever veroorzaakt door geoorloofd gebruik van het resultaat. Dit is maximaal tweemaal het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens de offerte verschuldigd is.

6.7 Aanspraken van opdrachtgever jegens Meubelopmaatkopen vervallen volledig indien deze niet binnen 14 dagen na aflevering uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op de door Meubelopmaatkopen gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit de offertes en/of overeenkomsten voortvloeiende geschillen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de rechter.